Обадете се за консултация
+359-898-706769

Административно право

  • Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани;
  • Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
  • Проучване, консултиране и съдействие пред административните органи, във връзка с лицензионни и разрешителни режими, въведени за определени дейности на територията на страната;
  • Обжалване по административен и по съдебен ред на индивидуални административни актове на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи;
  • Административни процедури свързани със строително-предприемаческа дейност за издаване необходимите актове и протоколи в строителството;
  • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиването на българско гражданство, легализиране на пребиваването и статута на чужденците на територията на Република България, осигуряване на визи и разрешения за временно или постоянно пребиваване в страната;
  • Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
  • Процесуално представителство пред държавни и общински органи, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол, Патентно ведомство и други органи на държавната и общинска администрация;
  • Представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.