Обадете се за консултация
+359-898-706769

Трудово и осигурително право

 • Консултиране при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори
 • Извънсъдебно и съдебно решаване на трудови спорове
 • Правна защита при искове за обезщетения при трудови злополуки и професионални заболявания
 • Наемане на чужденци на трудов договор
 • Осигурително и пенсионно право
 • Представителство пред контролните органи по спазване на трудовото законодателство
 •  определяне на организационната структура на работодателя, длъжностите и техните отговорности, изискванията във връзка с професионална квалификация и опит на служителите;
 • • наемане на служители, произтичащите от това задължения за оформяне на документи и предоставяне на информация на компетентни държавни органи;
 • • консултации на работодателя при изготвянето на документи, уреждащи вътрешната организация (щатното разписание, вътрешен трудов ред, схеми за придобиване и повишаване на професионалната квалификация и работната заплата и др.) и осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд;
 • • консултации и участие в преговори във връзка с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения в организацията;
 • • определяне на характера, упражняването на конкретните права и изпълнението на задълженията на всяка от страните по индивидуалните трудови договори съобразно изискванията на законодателството и договорите;
 • • прекратяване на трудовите правоотношения и уреждане на отношенията между страните, реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност;
 • • защита при уволнение;
 • • изготвяне на документи и представителство пред контролните органи по спазване на трудовото и свързаното с него законодателство;
 • • колективно договаряне, защита на интересите на работодателите и на служителите, сключване на колективни трудови договори, уреждане на колективни трудови спорове;
 • • извънсъдебно решаване на трудови спорове;
 • • процесуално представителство за водене на съдебни дела във връзка с дисциплинарна и имуществена отговорност, прекратяване на трудови договори, обезщетения и други трудови спорове.