Обадете се за консултация
+359-898-706769

Процесуално представителство и разрешаване на спорове

• събиране на относимите към случая информация и документи, включително събрани съгласно специалната законова процедура по обезпечаване на доказателства;

• събиране на относимите към казуса и евентуално исково производство доказателства от държавни и общински органи и институции (включително справки от Агенцията по вписванията, Търговския регистър, НАП и др.);

• детайлен анализ на казуса;

• проучване на имущественото състояние на длъжници възоснова на публичните регистри и изготвяне на правни становища за възможните варианти за действия;

• анализ на материалноправната част от спора и прогноза за евентуалния изход;

• анализ на предстоящите процесуални действия при евентуално исково производство;

• действия за обезпечаване на вземанията – предмет на спора;

• действия за извънсъдебно решаване на спора чрез изготвяне на нотариални покани, провеждане на срещи с ответната страна, водене на преговори с цел постигане на извънсъдебно споразумение;

• завеждане на искове пред всички съдебни инстанции в страната, пред вътрешен и международен арбитраж, включително за отмяна на влезли в сила съдебни актове;

• образуване на изпълнителни производства пред компетентните частни или държавни съдебни изпълнители и осъществяване на необходимите процесуални действия за изпълнение на влезли в сила съдебни актове, както и за защита от такива;

• участие в процедури по медиация.