Обадете се за консултация
+359-898-706769

Придобиване на българско гражданство и разрешение за пребиваване в Република България

1. Българското гражданство, като правен институт, се урежда от Конституцията на Република България, от Закона за българското гражданство (ЗБГ) и от международните договори, по които Република България е страна и които са в сила при настъпването на фактите или събитията, свързани с гражданството. Гражданство не може да се установява по съдебен ред. Никой не може да бъде лишен от българско гражданство, освен в случаите, изрично предвидени в закон.
Придобиването на българско гражданство може да се стане по няколко начина – по произход, по месторождение и по натурализация. 
2. Чужденците, които пребивават в България на законно основание, имат всички права и задължения по българската Конституция с изключение на онези, за които се изисква българско гражданство. Всички чужденци, които искат да пребивават в България за дългосрочен период (повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период) трябва да кандидатстват за придобиване на разрешение за пребиваване.
Чужденците пребивават в Република България:

  • краткосрочно – до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната; срокът на краткосрочно пребиваване въз основа на издадена виза може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер или по причини, свързани с извънредни обстоятелства, или по сериозни лични причини;
  • продължително – с разрешен срок до една година;
  • дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
  • постоянно – с разрешен неопределен срок.