Обадете се за консултация
+359-898-706769

Правно обслужване на фирми

АБОНАМЕНТНОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ОСИГУРЯВА НА КЛИЕНТА:

 • Оптимална правна защита и съдействие, предвид специфичните особености на извършваните от него дейности;
 • Изграждане на цялостна и дългосрочна правна концепция за неговото развитие и за оптимизиране на дейността му;
 • Фиксирана месечна такса за определен обем правни услуги;
 • Намалени разходи за правни услуги, извършвани от квалифициран адвокат;
 • Спестени разходи за юридически персонал;
 • Решения, съобразени с индивидуалните особеностите и спецификата на извършваната търговска дейност;
 • Специално внимание и обслужване с предимство пред другите клиенти;
 • Готовност за максимално бързо и оптимално решение на всички въпроси;
 • Постоянно и неотложно правно обслужване на клиента, изцяло съобразено с нуждите му и възникналите проблеми при упражняване на дейността му.

НИЕ ВИ ГАРАНТИРАМЕ:

 • Непрекъсната ежедневна правна помощ;
 • Високо квалифицирано правно обслужване и индивидуален подход при решаване на въпросите;
 • Отношения, основани на взаимно доверие, сигурност и конфиденциалност;
 • Минимален размер на адвокатското възнаграждение за всички услуги, които не са включени в договора за абонаментно обслужване;
 • Професионално и максимално бързо извършване на всички услуги, подробно описани в сайта на кантората.

АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ
Минималният размер на месечната абонаментна такса е 500 лв. Обемът на предоставяните правни услуги и сложността на извършваните дейности определят размера на договореното възнаграждение. Абонаментната такса за всеки отделен клиент се определя индивидуално. Ние ще Ви предложим индивидуална оферта, която ще бъде изцяло съобразена с Вашите нужди и със спецификата на извършваната от Вас дейност.
При договора за абонамент се предоставят задължително на клиента на тримесечен отчетен период справка за разходваните средства, извършените услуги, включени в абонамента и услугите извън абонамента, както и справка в писмен вид за водените дела и тяхното развитие.
Адвокатската кантора осигурява на своите клиенти български и чуждестранни търговски дружества извършването на следните правни услуги:

 • Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за съответния бизнес на търговеца;
 • Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
 • Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;
 • Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
 • Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества, във връзка с дейността и управлението им;
 • Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци;
 • Преобразуване на търговски дружества -вливане, сливане, отделяне и разделяне;
 • Правен анализ на предприятия;
 • Сделки с търговски предприятия -придобиване, трансформиране, наем и покупко-продажба на предприятия;
 • Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
 • Промени в капитала и структурата, промени във вида на акциите; апортни вноски;
 • Консултации и съдействие относно лицензионни и разрешителни режими;
 • Корпоративно управление;
 • Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители (прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници);
 • Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
 • Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки -относно недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит и др.
 • Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
 • Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика;
 • Консултации по банкови сделки;
 • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
 • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори – ипотеки, особени залози, залози върху дялове и др.;
 • Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми;
 • Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки;
 • Участие в преговори, медиация;
 • Комплексно правно обслужване на търговски дружества;
 • Процесуално представителство и правна защита в производство по несъстоятелност на търговски дружества;
 • Представителство на търговци пред всички държавни институции -Патентно ведомство, Комисия за защита на конкуренцията, митническа администрация, Комисия за защита на потребителите, Държавна комисия по далекосъобщения, Агенция за следприватизационен контрол и други държавни ведомства във връзка с търговски, граждански, административни, данъчни, митнически и други спорове;
 • Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.