Обадете се за консултация
+359-898-706769

Новини

  • Разрешение за работа от граждани на трети страни в България – тип “Синя карта” - “Синя карта”се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа в България. Това са лица, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател, който за целта е подал заявление в Агенция по заетостта. „Висококвалифицирана заетост” по смисъла на […]
  • Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари - Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици до 31 май. Това задължение възникна още през миналата година с приемането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), като първоначалният срок беше отложен заради липсата на готовност на правилник за прилагането му. С обнародвания на 8 януари […]
  • Длъжностно лице по защита на личните данни - Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) е нова фигура, която GDPR въвежда на помощ на организациите в процеса по управление на защитата на личните данни. ДЛЗД е призвано да бъде своеобразен „отговорник“ по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни в предприятието – от даването на разяснения и съвети на служителите и ръководството, […]
  • RESIDENCE PERMIT FOR BULGARIA THROUGH REGISTRATION OF REPRESENTATIVE OFFICE OF FOREIGN COMPANY - The registration of trade representative office of a foreign company in Bulgaria is one of the options for a foreign citizen to acquire а residence permit in Bulgaria. The procedure can be described as one of the fastest options for obtaining a residence permit for Bulgaria. If you own a company in your own country […]
  • Как институциите използват личните ни данни? - Всеки гражданин вече може да провери кои негови лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от администрациите. Това е възможно след регистрация за услугата „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“. Тя e достъпна […]
  • Какво е GDPR? - Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, или по известен като GDPR се прилага от 25 май 2018 г. КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА? Той позволява на гражданите на Европейския съюз (ЕС) да контролират по-добре своите лични данни. Освен това […]
  • Вадене на дубликат на нотариален акт - Нотариалният акт е документ за собствеността и други вещни права върху определено имущество (най-често недвижим имот), който посочва конкретно лице или лица за носители на правата. В практиката нерядко се случва нотариален акт да бъде загубен, откраднат или унищожен. Това не води до изгубване на правата, установени във въпросния нотариален акт, но затруднява и потенциално […]
  • Пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел - От 1 януари 2018 г. Агенция по вписванията администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Към Търговския регистър бяха добавени нови функционалности, чрез които юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) могат да подават документи. Регистърът е с обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете обявени по силата на […]
  • Living and working in Bulgaria - Living and Working in Bulgaria Residence of Foreigners in Bulgaria Foreigners can reside in Bulgaria: short-term – up to three months within any six-month period from the date of entry into the country; continuous – up to one year; long-term – 5 years; permanent – for indefinite period. Visa Type D Receiving a Visa Type […]
  • Bulgarian Presidency of the Council of the EU in 2018 - Bulgaria has taken over the EU’s six-month rotating presidency, but it is likely to find that its priorities do not exactly coincide with those of other member states. The Bulgarian government wants its presidency to be remembered, first and foremost, for having advanced the cause of western Balkan countries keen to join the EU. The […]