Обадете се за консултация
+359-898-706769

Договори

 • Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
 • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори – за недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, изработка, дарение, продажба, наем, доставка, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг; кредит, заем и др.
 • Изготвяне на типови договори за търговската дейност на дружества, във всички сектори на икономиката;
 • Договори за изпълнение на обществени поръчки;
 • Разваляне и прекратяване на договори -извънсъдебно и по съдебен ред;
 • Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по договори – ипотеки, залози и др.;
 • Консултации и изготвяне на договори за заем и учредяване на обезпеченията, свързани с него – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
 • Съдействие при извънсъдебно уреждане на спорове по сключени договори;
 • Изготвяне на брачни договори, нотариална заверка и регистрация;
 • Процесуално представителство по съдебни дела за непозволено увреждане – обезщетения за причинени имуществени и неимуществени вреди;
 • Процесуално представителство и правна защита по спорове във връзка с изпълнението на сключени договори, пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд.